آینده کشاورزی:

کشاورزی عمودی؟

بر اساس پیش بینی ها،در 50 سال آینده،80% از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و 3 میلیارد نفر بر جمعیت جهان افزوده خواهد شد. مشکل این است که 80% اراضی قابل کشت در کره زمین،هم اکنون مورد بهره برداری می باشد و 15% از این اراضی  بواسطه  عملیات کشاورزی ضعیف، آسیب خواهند دید.

اینها به ما می گوید که کشاورزی عمودی می تواند به ما برای تغذیه این جمعیت سه میلیاردی اضافی ، کمک کند.

یک رویکرد جدید در کشاورزی خانگی باید اختراع شود. کشاورزی عمودی باید کارا شود.(ارزان از نظر ساخت و ایمن از نظر اجرا).

مزارع عمودی،باید در مرکز مناطق شهری دنیا،مستقر شوند.اگر این مزارع بطور موفقیت آمیزی اجرا شوند،آنها باعث احیای زندگی شهری هم خواهند شد.تولید پایدار از  منابع عرضه  ایمن و متنوع (با برنامه تناوب محصول) منجر به سودمندی بلند مدت اکوسیستم های آسیب دیده ، بواسطه کاهش فشار بر آنها خواهد شد. در مناطق معتدله و حاره ای،رشد مجدد جنگلهای درختان سخت چوب ،نقش مهمی را در جذب کربن خواهد کرد که می تواند به معکوس سازی جریان تغییر اقلیم کمک کند.

کشاورزی عمودی کمک خواهد کرد که غذا نزدیک مناطق مصرف تولید شود که منجر به صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی خواهد شد.

مزارع عمودی کشاورزی،یک پاسخ مناسب تکنیکی به مشکلات پیش روی تولید کشاورزی خواهد بود.

آیا کشاورزی عمودی،کشاورزی آینده است؟