مهربان باشیم

با خود

با طبیعت

با دیگران

مهربان باشیم.

مهربانی را تمرین کنیم

به هر دلیل

به هر بهانه

عشق را صدا بزنیم.

 5dsc7jyq82sltkzu2i9.jpg