سرمای بهاره به باغات زردآلوی شاهرود خسارت وارد کرد.این خسارت تا کنون در حدود 75%برآورد می شود.با احتساب تولید 12 تن در هر هکتار،رقم خسارت به حدود 11 میلیارد می رسد.هر چند بسیاری از باغهای زردآلوی شاهرود 30-35 هکتار زردآلو می دهند.برای جلوگیری از سرمازدگی باید در اجرای برنامه های پیشگیرانه سرعت بخشید. در حال حاضر در باغهای  کمی تجهیزات مقابله با سرما نصب شده است. رقم زردآلوی جهانگیری کمترین میزان خسارت را متحمل شده است.