بسیاری از آدمها در خارج از خانه خود مس، جستجو میکنند ،در حالی که در داخل خانه آنها طلا هست.

 (ضرب المثل روسی)