از کنفوسیوس پرسیدند: آیا با یک کلمه می توان تمام زندگی را روشن و پاک نگه داشت؟

گفت: بله.

پرسیدند: آن کدام کلمه است؟

 گفت: آن کلمه، عبارت است از محبت به دیگران.