امیدوارم که به پرنده ای دانه داده باشی

 و یا دوست داشته باشی که این کار را بکنی

نشستن پرندگان را بر شاخه دیده باشی

و منتظر آوازشان شده باشی.

آوازشان را شنیده باشی و لذتت افزون شده باشد.

دویدن خرگوشکان را به تماشا نشسته باشی و سنگی به دست نگرفته باشی

حرکت ابر را بر بلندای آسمان نظاره کرده باشی و

از تماشای رنگین کمان ، لبریز از خاطرات خوب شده باشی.

به صدای برگ درختان در حضور نسیم گوش داده باشی و

دانسته باشی که چقدر زندگی در درخت جریان دارد.

و عشق را احساس کرده باشی و دوستی را تجربه

به صدای قلب مهربانت گوش داده باشی و

مهربانی را تمرین کرده باشی