جشنواره شتر در دهستان طرود شاهرود برگزار شد.در فروردین 1389