میدان حسینی شاهرودی در یک بعد از ظهر فروردین 89 با رنگین کمانی زیبا