در سال ١٩٣١ ،چارلی چاپلین،آلبرت اینشتین را به بازدید خصوصی از پشت صحنه فیلم جدیدش به نام "روشنایی های شهر" دعوت کرد.

آن دو در داخل شهر می گشتند و عابران که آنها را مشاهده می کردند و برایشان دست تکان می دادند و هورا می کشیدند.

چاپلین رو به اینشتین کرد و گفت :مردم برایت کف می زنند،زیرا حرفهای تو را درک نمی کنند. ولی برای من هورا می کشند،چون کارهای مر درک می کنند.