تاریخ کشاورزی امریکا-کشاورزان و اراضی

 

قرن هفدهم:

اراضی کوچک معمولا به مهاجرها اهدا می شد.

اراضی بزرگ،اغلب به مستعمره نشینهایی که دارای دوستان بانفوذی بودند،اهدا می شد.

1619:

اولین برده های آفریقایی به ویرجینیا آورده شدند.1700 برده و برای کار خدمتکاری به جنوب برده شدند.

قرن هجدهم:

مهاجرین کشاورز انگلیسی در روستاهای نیوانگلند مقیم شدند.هلندیها،آلمانی ها،سوئدی ها،اسکاتلندیها و کشاورزان انگلیسی در سکونت گاههای رعیتی ساکن شدند.کشاورزان انگلیسی و بعضی از کشاورزان فرانسوی برای کشت و زرع در خط ساحلی و در اجتماعات رعیتی منزوی در piedmont،مهاجرین اسپانیایی در جنوب غربی و کالیفرنیا مقیم شدند.

 


1776:

کنگره قاره ای قانونی را برای اهدای زمین به کسانی که در ارتش خدمت می کنند،تصویب کرد.

1785 و 1787:

فرمان مساحی اراضی برای فروش و اراضی دولتی شمال غربی از 1785 تا 1787 صادر شد.

1790:

کل جمعیت  3929214 نفر

کشاورزان 90% نیروی کار را تشکیل می دادند.

1790:

اراضی دارای جمعیت در ایالات متحده در جهت غرب گسترش می یافت.

1790-1830:

مهاجرت پراکنده به ایالات متحده بیشتر از جزایر بریتانیا

1796:

فرمان اراضی عمومی در 1706 اجازه داد تا اراضی فدرال به مردم و در قطعات 640 آکری و قیمت 2 دلار برای هر آکر و بطور نسیه و اعتباری فروخته شوند.

1800:

کل جمعیت   5308483 نفر

1803:

خریداری لوئیزیانا

1810:

کل جمعیت    7239881 نفر

1819:

فلوریدا و دیگر اراضی عهدنامه پیمان تجاری با اسپانیا را کسب کردند.

1820:

کل جمعیت    9638453 نفر

1820:

قانون زمین 1820 اجازه داد که خریداران،اراضی عمومی را در قطعات 80 آکری و به قیمت حداقل 25/1 دلار برای هر آکر و بطور اعتباری خریداری کنند.

1830:

کل جمعیت   12866020 نفر

1830:

رود می سی سی پی حدود مرزی تقریبی را شکل می داد.

37-1830:

توسعه عظیم احتکار زمین

1839:

مبارزه علیه اجاره دادن زمین در نیویورک

اعتراض علیه ادامه وصول عوارض تیول داری

1840:

کل جمعیت   17069453 نفر

جمعیت مزرعه    9012000 (تخمینی)

کشاورزان 69 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

1841:

قانون حق اولویت خرید زمین توسط بهره بردار آن

55-1845:

نایابی سیب زمینی در ایرلند و انقلاب 1848 در آلمان سبب افزایش مهاجرت به امریکا شد.

53-1845:

تگزاس،اورگون(از طریق واگذاری مکزیکی ها) و با خریدن Gadsden به اتحاد اضافه شدند.

1849:

تب طلا

1850:

کل جمعیت    23191786 نفر

جمعیت مزرعه   11680000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 64 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع    1449000

مساحت متوسط مزارع     203 آکر

دهه 1850:

کشت و زرع با موفقیت بر روی اراضی قبلا چمنزار انجام گرفت.

1850:

با تب طلا در کالیفرنیا،خط مرزی در جلگه های هموار و صخره دار عقب نشست و به سمت ساحل اقیانوس آرام حرکت کرد.

62-1850:

قانون فارغ التحصیلی باعث کاهش اراضی فروخته شده عمومی شد.

75-1859:

خط مرزی معادن به شرق کالیفرنیا تا غرب مزارع غیرساکن  و خط مرزی گله داران حرکت کرد.

1860:

کل جمعیت   31443321 نفر

جمعیت مزرعه  15141000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 58 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   2044000

مساحت متوسط مزارع   199 آکر

1862:

قانون مزرعه رعیتی،160 آکر زمین را به مهاجرین تازه ای که 5 سال روی زمین کار کرده بودند،اهدا کرد.

70-1865:

سیستم سهم بری در جنوب جانشین سیستم قدیمی کشت و زرع بردگی شد.

90-1865:

هجوم مهاجرین اسکاندیناوی

77-1866:

پیشرفت شتابان گله داری،

سکنی گزینی شتابان در دشت های وسیع بوسیله گاوداران،

نزاع های بین کشاورزان برای محدوده اراضی

1870:

کل جمعیت   38558371 نفر

جمعیت مزرعه   18373000(تخمینی)

کشاورزان 53 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   2660000

مساحت متوسط مزارع  153 آکر

1880:

کل جمعیت    50155783 نفر

جمعیت مزرعه    22981000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 49 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   4009000

مساحت متوسط مزارع    134 آکر

دهه 1880:

سکنی گزینی وسیع کشاورزان در دشتهای وسیع شروع شد.

1880:

در اغلب اراضی مرطوب کشاورزان مقیم شده اند.

1914-1880:

بیشتر مهاجرین از جنوب شرقی اروپا بودند.

97-1887:

خشکسالی باعث کاهش سکونت در دشتهای وسیع شد.

1890:

کل جمعیت   62941714 نفر

جمعیت مزرعه   29414000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 43 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   4565000

مساحت متوسط مزارع   136 آکر

دهه 1890:

ترقی در تولید اراضی و بواسطه عملیات خاک ورزی و افزایش مهاجران ،باعث شد که تولید محصولات رشد عظیمی داشته باشد.

1890:

سرشماری نشان داد که عصر سکن گزینی به اتمام رسیده است.

1900:

کل جمعیت    75994266 نفر

جمعیت مزرعه    29414000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 38 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   5740000

مساحت متوسط مزارع    147 آکر

20-1900:

ادامه سکن گزینی در اراضی وسیع

1902:

قانون احیا اراضی

07-1905:

سیاست حفظ جنگلهای دارای چوب الواری در مقیاس وسیعی دایر شد.

1910:

کل جمعیت   91972266 نفر

جمعیت مزرعه    32077000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 31 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد  مزارع   6366000

مساحت متوسط مزارع    138 آکر

20-1909:

کشت و کار در اراضی خشک در سطح وسیعی گسترش یافت.

17-1911:

مهاجرت کارگران کشاورزی از مکزیک

1916:

قانون افزایش ذخیره مزارع

1920:

کل جمعیت    105710620 نفر

جمعیت مزرعه    31614269 نفر

کشاورزان 27 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   6454000

مساحت متوسط مزارع   148 آکر

1924:

قانون مهاجرت منجر به کاهش مهاجرت جدید شد.

1930:

کل جمعیت    122775046

جمعیت مزرعه  30455350 نفر

کشاورزان 21 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع 6295000

مساحت متوسط مزرعه   157 آکر

مساحت اراضی تحت آبیاری  ١۴۶٣٣٢۵٢ آکر

36-1932:

شرایط خشکسالی و بیابانی شدن توسعه یافت.

1934:

قانون علف چری تیلور

1940:

کل جمعیت    131820000 نفر

جمعیت مزرعه   30840000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 18 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع     6102000

سطح متوسط مزارع 175 آکر

سطح تحت سیستم آبیاری   17942968 آکر

دهه 1940:

بسیاری از صاحبان صاحب نسق جنوب در ارتباط با کارهای جنگ به شهرها مهاجرت کردند.

1950:

کل جمعیت    151132000 نفر

جمعیت مزرعه 25058000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 2/12 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   5388000

سطح متوسط مزارع    216 آکر

سطح تحت سیستم آبیاری    25634869 آکر

1956:

قانون حفظ منابع طبیعی قابل شمول در سطح وسیعی تصویب شد.

1960:

کل جمعیت     180007000 نفر

جمعیت مزرعه     15635000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 3/8 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع    3711000

سطح متوسط مزارع   303 آکر

سطح تحت سیستم آبیاری    33829000 آکر

دهه 1960:

قانون ایالتی  حفظ اراضی کشاورزی تصویب شد.

1964:

قانون اراضی غیرمسکونی و بیابانی تصویب شد.

1965:

کشاورزان 4/6 نیروی کار را تشکیل می دادند.

1970:

کل جمعیت     204335000 نفر

جمعیت مزرعه     9712000 نفر(تخمینی)

کشاورزان6/4 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع    2780000

سطح متوسط مزارع   390 آکر

1972:

قانون آب پاک

1980:

کل جمعیت  227020000 نفر

جمعیت مزرعه  6051000 نفرکشاورزان 4/3 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع    2439510

سطح متوسط مزارع 426 آکر

سطح تحت سیستم آبیاری    50350000 آکر(1978)

دهه 1980:

برای اولین بار پس از قرن نوزدهم ،خارجیها(اروپایی ها و ژاپنی های اولیه)شروع به خریداری عمده اراضی کشاورزی و چراگاه ها کردند.

1986:

بدترین تابستان خشک جنوب شرقی که ثبت شده،خسارت شدیدی را به کشاورزان وارد کرد.

1988:

دانشمندان هشدار دادند که امکان گرم شدن زمین بر دوام و پایداری آینده کشاورزی امریکا تاثیر می گذارد.

کاهش بیشتر ارزش مزارع

بعد از 6 سال کاهش قیمت متوقف شد.

نشانه های برگشت اقتصاد مزرعه و افزایش رقابت با دیگر کشورها در خصوص صادرات مشاهده شد.

1988:

یکی از بدترین خشکسالی های تاریخ امریکا به کشاورزان غرب میانه آسیب رساند.

1990:

کل جمعیت  261423000 نفر

جمعیت مزرعه2986552 نفر

کشاورزان 6/2 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع    2143150

سطح متوسط مزارع   461 آکر

مساحت مزارع تحت آبیاری   49404000 آکر(1992)

1991:

جمعیت کارآفرین مزرعه     5024000

1998:

تعداد مزارع 2190000

سطح متوسط مزارع     435 آکر

2000:

کل جمعیت  275000000نفر (تخمین)