سرعت گام برداشتن شما،چه چیزی را در موردتان می گوید؟

سرعت گام برداشتن شما،چه چیزی را در موردتان می گوید؟


اولین نشانه ها مهم هستند،زیرا ظاهر،سرعت، و رفتارمان بر درک مردم  در مورد ما،اثر می گذارد. وقتی که این موضوع در حوزه زبان بدن مطرح می شود،سرعت گام برداشتن ما،می تواند بازتابی از وضع روحی،هیجانات،، و حتی شخصیت ما باشد.یک مطالعه اخیر که در مجله "شخصیت و روانشناسی اجتماعی" منتشر شده،دریافته است که برون گراها با سرعت بیشتری نسبت به دوستان درون گرای خود گام برمی دارند.

یک تیم از محققان بین المللی در امریکا و فرانسه ملاحظه کرد ،افرادی که گام سریع برمی دارند دارای نمره بالاتری در برونگرایی، پیروی از وجدان و صادق و رک بودن هستند و نمره روان رنجوری پایین تری دارند.

پیروی از وجدان و برونگرایی دارای تاثیر مثبت تری از صادق و رک بودن هستند،اما به نظر نمی رسد که "سازگاری " دارای هیچ تاثیری بر شیوه راه رفتن داشته باشد. سطوح بالاتر برونگرایی با گام برداشتن های 0.06(بطور متوسط)  متر بر ثانیه  مرتبط هستند و سرعت های بالاتر از این ،مرتبط با نمرات بالاتر در درونگرایی مرتبط می شود.

محققین در نوشته خود مطرح کرده اند که :

" این مطالعه شواهد مستحکمی را در مورد ارتباط سرعت راه رفتن در بزرگسالی را با شخصیت افراد اثبات می کند."

در مطالعات قبلی اثبات شده بود که گام برداشتن می تواند بر احساس و ادراک فرد،تاثیر بگذارد.برای مثال،در مطالعه ای در سال 2002،محققان دریافتند که با مطالعه سیکل گام برداشتن در یک گروه از دانشجویان(اجرای  یک گام با هر پا )،گروه نیازمند درک شخصیتی گام بردارنده می باشد.

گام های شل مرتبط با برونگرایی و جسارت و دلیری است،در حالی که گام های محکم،بیشتر حالت عصبی و روان رنجوری را نشان می دهد.اگرچه،نشانه های خصوصیت متکی بر حرکت، قابل اطمینان هستند،اما دارای اعتبار نمی باشند زیرا نشانه ها رابطه ای با چگونگی ارزیابی فرد مورد آزمایش از خودش،نداشته اند.

در آزمایش اخیر،پژوهشگران از 15000 بزرگسال در سنین 25 تا 100 سال،داده ها را استخراج کردند تا ببینند آیا ویژگیهای شخصیت با مدل راه رفتن،ارتباط دارد یا خیر؟

شخصیت شرکت کنندگان بر اساس بررسیهای مختلف تعیین شد و در پنج گروه شخصیتی شامل  1. برونگرایی،2. پیروی از وجدان،3. رک و صادق، 4. سازگار و 5. روان رنجوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سرعت قدم برداشتن بر اساس گام برداشتن عادی شرکت کنندگان مورد سنجش قرار گرفت.

شخصیت فقط تحت تاثیر سرعت گام برداشتن نبود،بلکه تحت تاثیر چگونگی تغییر شیوه راه رفتن در طول زمان هم بود.آنهایی که نمره های پایین گرفتند در گروه روان رنجورخویی بودند و آنهایی که نمرات بالاتر را کسب کردند در گروه های برونگرا،پیرو وجدان بودند و گروه صادق و رک دارای سرعت کمتری به نسبت سایر شرکت کنندگان بودند.این یافته ها منطبق با پژوهشهای قدیمی تر است که اشاره دارد که روان رنجورخویی بالا و پیروی از وجدان پایین دارای فعالیت فیزیکی کم و رفتار نشسته هستند.

/ 0 نظر / 120 بازدید