نتایج یک تحقیق در بخش کشاورزی

-یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش ٧/٣ میلیارد ریال تولید در کل اقتصاد می شود.

-همین مقدار سرمایه گذاری در بخش های صنعت و خدمات به ترتیب ٠٨/٣ و ٠۶/٣ میلیارد ریال در کل اقتصاد افزایش تولید بدنبال خواهد داشت.

-یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در کشاورزی موجب افزایش ٣٨/٢ میلیارد ریال درآمد عوامل تولید در کشاورزی و ۵۵/٢ میلیارد ریال افزایش درآمد نهادهای داخلی(خانوارهای شهری و روستایی) و اقدام مشابه باعث ۶٩/١ میلیارد ریال و ۴٢/١ میلیارد ریال برای صنعت و ٠٢/٢ و ٢٧/٢ میلیارد ریال برای بخش خدمات می شود.

-یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ٨/١۵٩ نفر-شغل جدید و در صنعت و خدمات به ترتیب ۶/٩٧ و ٧/١١٣ نفر-شغل ایجاد خواهد کرد.

بیشترین تاثیرگذاری سیاستهای توسعه وگسترش بخش کشاورزی در بخش صنایع وابسته به کشاورزی و خدمات متمرکز است.

یک میلیارد سرمایه گذاری اضافی در کشاورزی موجب افزایش تولید به میزان ۶٠/٠ میلیارد ریال در بخش صنایع وابسته به کشاورزی و ٢٢/١ میلیارد ریال افزایش تولید در بخش خدمات خواهد شد.

-تاثیرپذیری بخش کشاورزی از صنعت به مراتب بیشتر از تاثیرپذیری آن از بخش خدمات است.لذا می توان گفت که توسعه دو بخش صنعت و کشاورزی تا حدود زیادی به همدیگر مرتبط است.

-سیاستهای توسعه و گسترش صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تاثیر را بر بخش کشاورزی می گذارد.به عبارت دیگر تزریق یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش صنایع وابسته به کشاورزی موجب افزایش ٩٠/٠ میلیارد ریال تولید در بخش کشاورزی می شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید