مهارتهای کارآفرینی کشاورزان

مهارتهای کارآفرینی کشاورزان

این پروژه عاملهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مانع یا محرک مهارت های کارافرینی کشاورزی را مورد آزمون قرار داده است.

نگرانی اولیه این پروژه این بود که راه هایی پیشنهاد کند که چگونه شرایط چارچوبهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می تواند برای تسهیل پذیرش مهارت های کارآفرینی برای کشاورزان ،تغییر کند و چگونه کشاورزان خودشان می توانند مهارت های کارآفرینی شان را ارتقا دهند. ایده راهنما شامل ترغیب و متقاعدسازی بود که این نوع مهارتهای کارآفرینی لازم ،قویا وابسته به رویکرد استراتژیکی مزرعه است.

در کنار توصیه ها، یک ابزار یادگیری اینترنتی درست شد که تا کشاورزان بتوانند مهارت های کارآفرینی خود را ارتقا دهند. کشاورزان می توانند خودشان را ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف کارآفرینی خود را بیاموزند.

پیشنهادات و ابزار ساخته شده بر اساس موارد زیر بود:

a)          یک تعریف و توصیف تحلیلی از مفهوم کارآفرینی و مهارتهای کارآفرینی برای کشاورزی منعکس کننده رویکردهای استراتژیک کشاورزان است.

ویژگیهای مهارت های کارآفرینی در ارتباط با رویکرد استراتژیک

/ 0 نظر / 100 بازدید