داستان کوتاه: خم شدن بهتر از شکسته شدن است.

خم شدن بهتر از شکسته شدن است.

روزگاری تعداد زیادی درخت بلوط در کنار رودخانه ای قرار داشتند. آنها بوسیله آب رودخانه،به خوبی تغذیه می شدند.بطور طبیعی،آنها بسیار قوی بودند و ساقه های کلفتی داشتند.در نزدیکی آنها تعدادی نی روییدند که ساقه های نازک و انعطاف پذیری داشتند. تقریبا نیمی از ساقه آنها در آب بود و بخوبی نشو و نما می کردند.

یک روز،بادهای شدیدی وزیدن گرفت.درخت بلوط که قوی و بزرگ بود،از وسط شکست و در کنار رودخانه ،درست در وسط نی ها،بر زمین افتاد.از طرف دیگر،درخت بلوط خیلی متعج بود که می دید نی ها ،اذیت شده اند،اما آسیبی به آنها وارد نیامده است.

درخت بلوط از دلیل سالم بودن نی ها ،سر در نمی آورد و از آنها پرسید: " چگونه است که باریک و نازک و دراز هستید و توانستید با تندباد رودررو شوید،بدون اینکه آسیبی به شما وارد آید. اما من به اندازه کافی قوی هستم،ولی شکسته ام."

نی ها پاسخ دادند: " شما از اینکه قوی هستید،مغرور بودید و از خم شدن خودداری کردید. بنابراین شما شکستید،در حالی که ما در مقابل توفان خم شدیم و خودمان را حفظ کردیم."

/ 0 نظر / 83 بازدید