یادگیری

انگاه که از یاد گیری بازمانید،به رشد خود پایان  داده اید.

When you stop learning you stop growing.
 
امروزه یاد گرفتن بیش از همه دوران های گذشته اهمیت دارد. امروزه تنها مهارت ارزشمند فرد می تواند،ضامن ادامه کارش باشد.
سه چیز را گریزی نیست :مرگ،مالیات ودگرگونی.
 سازمانها زیر بمباران دگرگونی هستند. پس هوشمندانه ترین راه این است که پیوسته بیاموزیم و برای همخوان شدن با وضعیت تازه اماده باشیم.
/ 0 نظر / 7 بازدید