اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی

اثر گلخانه ای چگونه عمل می کند؟

اثر گلخانه ای یک فرآیند طبیعی است.نور خورشید از اتمسفر عبور می کند و سطح زمین را گرم می کند.خشکیها و اقیانوسها به نوبت گرمای کسب شده از خورشید را رها می کنند و یا اینکه اشعه مادون قرمز موجود در اتمسفر،انرژی ورودی را متوازن می کند.بخار آب،دی اکسیدکربن،و بعضی دیگر از گازهای طبیعی می توانند قسمتی از اشعه خورشید را جذب کنند.این جذب گرما سبب می شود که سطح کره زمین  به اندازه  معینی گرم شود که ما آن را تحمل می کنیم.این عمل را اثر گلخانه ای می گویند.بدون به دام اندازی گرما توسط گازهای گلخانه ای،متوسط دمای سطح زمین 18- درجه سانتیگراد می شد. در صورتی که هم اکنون دمای متوسط کنونی 15 درجه سانتیگراد است.

افزایش و تشدید اثر گلخانه ای به چه معناست؟

از حدود 200 سال قبل و پس از انقلاب صنعتی و توسعه کشاورزی،جهان مواجه با افزایش غلظت گاز دی اکسیدکربن شده است.سطح گازهای گلخانه ای دیگر هم بخاطر فعالیتهای بشر افزایش یافته است. افزایش غلظت گازهای گلخانه ای منجر به افزایش به دام اندازی اشعه مادون قرمز خواهد شد. این امر منجر به گرمتر شدن اتمسفر پایین تر می گردد و تغییر اقلیم و تغییر آب و هوا را بدنبال دارد.بنابراین تشدید اثر گلخانه ای به اثر طبیعی گلخانه ای اضافه می شود .این امر ناشی از فعالیتهای بشر است که ترکیب اتمسفر را تغییر داده است.اثر تشدید شده گلخانه ای در غالب اوقات به عنوان گرمایش جهانی تعبیر می شود.

چه فرقی بین اثر تشدید شده گلخانه ای و کاهش لایه ازن وجود دارد؟

کاهش لایه ازن یک مشکل دیگر و متفاوت  محیطی است.بهرحال کاهش لایه ازن ،معلول تغییراتی است که در اتمسفر بوسیله بشر بوجود آمده است.

تخریب لایه ازن از اواخر دهه 1970 میلادی اتفاق افتاده است.این امر به علت cfcها و هالون ها،مواد شیمیایی صنعتی مورد استفاده در صنایع یخچال سازی در گذشته،تولید لاستیک و مواد آتش نشانی است.این مواد شیمیایی،یکبار ازن اتمسفر را در لایه استراتوسفر"20 تا 30 کیلومتری سطح زمین" تخریب کرده اند.لایه ازن قسمت اعظم اشعه ماوراء بنفش را که برای انسانها خطرناک است را جذب و متوقف می کند.آسیب به لایه ازن بدین معناست که مقدار بیشتری اشعه ماوراءبنفش  نسبت به گذشته به سطح زمین می رسد.

هم اثر گلخانه ای و هم تخریب لایه ازن ناشی از رهاسازی مواد شیمیایی ناشی از فعالیتهای انسانها می باشد.مشابهت دیگر این است که CFCها ،هم تخریب کننده لایه ازن هستند و هم بعنوان گاز گلخانه ای نقش بازی می کنند.

آیا اثر گلخانه ای فقط یک تئوری است؟

بله و خیر! روشی که گازهای گلخانه ای چگونه بر آب و هوا اثر می گذارند مبتنی بر مشاهده و تفسیر علمی است.مدارک مستدلی وجود دارد که افزایش غلظت گازهای گلخانه ای را در ارتباط با فعالیتهای بشر نشان می دهد.فقط طریقه ای که این افزایش غلظت گازهای گلخانه ای چگونه بر آینده آب و هوا اثر می گذارد، نتیجه برآوردهای تئوریکی است.مدارک روشنی وجود دارد که نشان می دهد که گازهای گلخانه ای در اتمسفر افزایش یافته اند.از انقلاب صنعتی ، سطح دی اکسیدکربن از 280 ppm به 360 ppm افزایش یافته است. این افزاش غلظت بر آب و هوا اثر خواهد گذاشت.  آنچه که روشن نیست مقدار و اندازه درست این اثر است.

آیا گرم شدن گلخانه ای یک بخش از سیکل طبیعی نیست؟

اثر گلخانه ای یک پدیده طبیعی است.اما گازهای اضافی تولیدشده بوسیله فعالیتهای بشری آن را قوی تر می کند.هم اکنون که بشر در حال اضافه تولید گازهای گلخانه ای است،به نحوی که دریاها وگیاهان نمی توانند این مقدار اضافه تولید را جذب کنند و در نتیجه اثر گلخانه ای بواسطه فعالیتهای بشر در حال تشدید است.مدارک قوی وجود دارد که نشان می دهد تغییرات اخیر،بی سابقه هستند وناشی از دلایل طبیعی نیستند.هنگامی که ملاحظه می کنیم که چگونه آب و هوا تحت تاثیر است،ما نیازمند این هستیم که اندبشه کنیم که گرمایش جهانی ناشی از تشدید اثر گلخانه ای است که به نوسانات طبیعی آب و هوایی افزوده شده و آن را تشدید کرده است

/ 0 نظر / 8 بازدید