فرسایش خاک و مدیریت مزرعه

چه چیزی مرغوبیت یک مزرعه را تعیین می کند؟

چرا با مزارع کشور این گونه رفتار می کنیم؟

به این آمارها نگاهی بیندازید:

فرسایش خاک در کشور ٣ برابر شاخص جهانی است.

میزان فرسایش خاک در کشور،سالانه ٢ میلیارد تن است.

فرسایش آبی  در کشور بیش از۵/١۶ تن در هکتار است.

(شاخص جهانی فرسایش آبی ۵ تا ۶ تن است.)

فرسایش آبی در ١٢۵ میلیون هکتار خارج از حد طبیعی است.

٣۴ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی است.

سیکل فرسایش خاک در کشور،بیشتر از خاک زایی است.

۵٠ درصد فرسایش موجود خاک در کشور ناشی از عدم بهره برداری صحیح از زمین است.

نیمی از فرسایش ،ناشی از عامل انسانی و یا حیوانی است.

/ 0 نظر / 12 بازدید