آماری از شهرهای چین

 تعداد شهرهای چین   666

11 شهر با جمعیت بیش از 2 میلیون

23 شهر با جمعیت 1 تا 2 میلیون

44 شهر با جمعیت 5/. تا 1 میلیون

159 شهر با جمعیت 200000 تا 500000 نفر

393 شهر با جمعیت کمتر از 200000 نفر

تعداد شهرداران زن 375 نفر

جمعیت شهر نشین چین: 11/515 میلیون نفر

استان هینان با جمعیت 56/92 میلیون بیشترین جمعیت و تبت با 62/2 میلیون نفر کمترین جمعیت را دارد. حکومت تبت خودمختار است.

/ 0 نظر / 6 بازدید