تاریخ کشاورزی امریکا-دوره های اقتصادی

تاریخ کشاورزی امریکا

 

دوره های اقتصادی:

 قرن های 18-16

 اتفاقات مهم

99-1776

83-1776:

 غرش جنگ انقلابی

88-1784:

کسادی و تقلیل قیمتها پس از جنگ

1807-1789:

موفقیت تجارت دریایی

1800

09-1807:

کسادی بازار تجاری و اقتصادی

1810

14-1810:

موفقیت و شکوفایی موقعیت نامشخص جنگی

19-1815:

افزایش احتکار آمیز قیمتها

22-1819:

وحشت و افسردگی

1820

33-1823:

بهبود تدریجی

1830

37-1833:

رکود بانکداری

37-1834:

افزایش احتکاری قیمتهای زمین،بانکداری و حمل و نقل بواسطه وحشت سال 1837 به پایان رسید.

43-1838:

 رکود

1840

56-1844:

بهبود و توسعه کسب و کار

1850

60-1857:

وحشت و اضطراب در 1857 و ترمیم و بهبود

1860

65-1861:

رونق ایام جنگ داخلی و تورم

67-1866:

رکود اقتصادی پس از جنگ داخلی

73-1868:

شکوفایی راه آهن

1870

78-1873:

رکود اقتصادی و تقلیل قیمتها

1880

93-1879:

توسعه داد و ستد

1890

/ 0 نظر / 13 بازدید