حکایتی از کنفوسیوس

چی لو، شاگرد کنفوسیوس از او پرسید: چگونه به ارواح مردگان خدمت کنیم؟ کنفوسیوس گفت:

« وقتی نمی توانی به زندگان خدمت کنی، چگونه توانی به مردگان خدمت کنی؟» پرسید: «جسارتا درباره ی مرگ می پرسم.»

 گفت: وقتی زندگی را نمی شناسی، چگونه مرگ را توانی شناخت؟

/ 0 نظر / 7 بازدید