پدر ترویج

آقای دکتر یوسف قریب در مطلبی تحت عنوان پدر ترویج کیست؟ یادی از آقای مهندس دیانی کرده اند و از ایشان  یاد کرده اند.

حفظ محیط زیست و احترام به زمین و درختان همواره یکی از دغدغه های انسان های اندیشمند بوده و خواهد بود. آقای دکتر قریب ذکر کرده اند که در زمانی که مشغول تحصیل در مدرسه کرج بوده اند، محصلین نام خود را بر تنه درختان چنار به عنوان یادگاری حک می کرده اند و آقای مهندس دیانی هم مرتب از این کار محصلین گلایه داشته و به آنها گوشزد می کرده است که این کار زشت است.(آقای مهندس دیانی در آن موقع ناظم مدرسه بوده اند)چون تذکرات ایشان افاقه نمی کرده است،اقدام به تهیه یک پارچه نویسی کرده اند و بر روی آن چنین نوشته اند:"فقط اسامی ابلهان را روی تنه درختان مشاهده می کنید."

دوستان!درختان را دوست بداریم.

/ 0 نظر / 8 بازدید