شعر جاده

جاده

 

مرا به پایین دست جاده بفرست

مادر گفت،نگران مباش،خوب عمل کن

سخت کارکن

و مهربان باش.

 

راه ،مرا به خانه برد

من سخت کار کردم

درست کار بودم

و مهربان

 

تا گفتم که من یافتم

کار سخت مرا به جلو برد

درستکاری یک باید است

و مهربانی یک دوست برای همه.

/ 0 نظر / 50 بازدید