میراث کشاورزی و وظایف ما

نامگذاری سال جاری بعنوان سال میراث کشاورزی وظایفی را بر عهده ما محول می کند.میراث کشاورزی فرصتی است که تمدن غنی کشاورزی کشورمان را خود بهتر بشناسیم تا بتوانیم آن را هرچه بهتر به جهانیان معرفی کنیم.

میراث کشاورزی را در چند بخش می توان تقسیم کرد.

1. میراث معنوی کشاورزی

2.میراث طبیعی کشاورزی

3. میراث صنعتی کشاورزی

4.میراث  فرهنگی کشاورزی

سعی خواهم کرد که آنچه از میراث کشاورزی در شهرستان شاهرود برای من قابل برداشت است را در نوشته هایم بیاورم. 

/ 0 نظر / 11 بازدید