سلطان العارفین بایزید بسطامی

 

سلطان العارفین بایزید بسطامی گفت:
هیچ کس بر من چنان غلبه نکرد که جوانی از بلخ که از حج می آمد، مرا گفت:
بایزید حد زهد در نزد شما چیست؟
من گفتم:چون بیابم بخورم و چون نیابم صبر کنم.
گفت:سگان بلخ هم همین صفت را دارند.
پس من او را   گفتم:حد زهد نزد شما چیست؟
گفت:ما چون نیابیم صبر کنیم و چون بیابیم ایثار کنیم.
/ 0 نظر / 8 بازدید