داستان کوتاه: پشه بند

پشه بند

یک روز دیوید از همسرش خواست به بازار برود و یک پشه بند بخرد. زنش به مغازه ای رفت و از مغازه دار خواست پشه بندی به بهترین کیفیت به او نشان دهد.

مغازه دار ،پشه بندی با کیفیت خیلی خوب به او نشان داد و گفت: " این بهترین کیفیت است، که نمی توانید در جای دیگری بیابید.حتی یک پشه هم نمی تواند از آن عبور کند."

خانم دیوید از خریدن پشه بند خودداری کرد.هنگامی که مغازه دار دلیل آن را پرسید،خانم دیوید گفت: " اگر یک پشه نمی تواند از آن عبور کند،پس ما چگونه می خواهیم داخل آن شویم."

سپس به خانه برگشت و داستانش را با تمام مطلب به همسرش بازگو کرد.

با شنیدن کل داستان،دیوید بر سادگی زنش خندید.   

/ 0 نظر / 30 بازدید