ایمنی کار با تراکتور:روش صحیح سوار و پیاده شدن از تراکتور

بطور معمول توصیه شده است که برای سوار و پیاده شدن به تراکتور  باید از سمت چپ(سمت پدال کلاج) اقدام کرد. برای سوار و پیاده شدن به تراکتور استفاده از سمت راست(سمت پدال ترمز) اشتباه است.چرا؟

١.خطر آزاد شدن ترمزها از وضعیت پارک وجود دارد.سمت راست در بیشتر اوقات بوسیله اهرم های کنترل انباشته شده است،که ممکن است به لباس کاربر تراکتور گیر کنند.

٢.تقریبا تمام وسایل و اهرمها در سمت راست نصب شده است.

٣.اگر پس از پیاده شدن از سمت راست،تراکتور حرکت کند،خطر گیرکردن بااین وسایل وجود دارد.                                  

جریان عمل برای پیاده  و سوارشدن از روی تراکتور:

با یک دست غربال فرمان را و با دست دیگر گیره گلگیر را بگیرید. با  این روش پیاده و سوار شدن،اگر لباس کاربر با یکی از اهرمها گیر کند،امکان از گیر خارج کردن لباس وجود دارد و خطر افتادن از روی تراکتور و یا سرخوردن از بین می رود.

پیاده شدن:

بهترین روش پیاده شدن از روی تراکتور این است که پس از ایستادن به پشت بچرخید.پای راست را از بین غربال و صندلی عبور دهید.رو به صندلی با یک دست غربال فرمان و با دست دیگر گلگیر را بگیرید و پیاده شوید.

توجه داشته باشید که  کف تراکتور و فضاهای که پای راننده روی آنها قرار می گیرد،همواره باید خشک،بدون وجود آلودگی روغن و گریس و یا خیس باشد. در غیر این صورت امکان سر خوردن و آسیب دیدن وجود دارد.

/ 0 نظر / 76 بازدید