تشکیل تعاونیهای آموزشگاهی

 

 

تشکیل تعاونی ها«تعاونی آموزشگاهی و تاثیر آن بر بازار کار»

دانشجو: محبوبه عامریان

شهریور ماه  1393

مقدمه :

در برنامه توسعه کشورها، آموزش و پرورش به عنوان زیرساخت توسعه پایدار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به گونه‌ای که بدون توجه به توسعه آموزش و پرورش در کشور زمینه‌های توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

دستیابی به این توسعه متأثر از متغیرهای گوناگونی است که از مهم‌ترین آن نیروی انسانی کارآمد و مقوله انگیزشی این منابع عظیم می‌باشد که پرداختن به این مهم با هدف استفاده مطلوب از حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها جهت نیل به اهداف سازمانی است.

تحقیقاً مؤثرترین ابزار مؤثر برای افزایش میزان بهره‌وری کارکنان، تأمین رفاه اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه است. لذا با این باور علمی و منطقی اداره کل امور رفاهی و تعاون با توجه به ماهیت عملکردی و محدودیت‌های قانونی و ساختاری با پیشینه‌ی بیش از نیم قرن به فراخور نیازهای جامعه‌ی فرهنگی تلاش نموده تا در یک روند معقول و منطقی و اصولی بستر مناسبی برای ارایه خدمات رفاهی مطلوب به فرهنگیان  و دانش آموختگان فراهم نماید.

مفهوم شرکت تعاونی

 

شرکتهای تعاونی جمعیتی مرکب از اشخاصی که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دورهم جمع شده سازمانی اقتصادی که براساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل می دهند و هر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولِیت سود و زیان ناشی ازعملیات و کارهایی را که خود بنحو موثر در آن شرکت داشته اند برعهده می گیرند.

شرکتهای تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند. ولی بعضی از علمای حقوق تجارت این گونه شرکتها را تجاری نمی دانند،زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکتهای تعاونی نیست،بلکه همان طوری که از نام آن برمی آید ،شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آن است.

یک شرکت تعاونی در جوابگویی به مشکلات خاص یا فرصت ها سازمان یافته است
چگونه یک تعاونی را شروع کنیم؟

چه وقتی باید یک شرکت تعاونی سازمان یافته باشد ؟

تعاونی ها در جوابگویی به احتیاجات اقتصادی مرتبط با ، بازاریابی ، پردازش ، بستن قرارداد ، ساخت و خریدن که به طور جاری قابل دسترس نیستند یا اینکه فقط به قیمت بیش از حد قابل دسترسند فرم دهی شده اند.

/ 1 نظر / 53 بازدید