تاریخ کشاورزی امریکا-کشاورزان و اراضی

1776:

کنگره قاره ای قانونی را برای اهدای زمین به کسانی که در ارتش خدمت می کنند،تصویب کرد.

1785 و 1787:

فرمان مساحی اراضی برای فروش و اراضی دولتی شمال غربی از 1785 تا 1787 صادر شد.

1790:

کل جمعیت  3929214 نفر

کشاورزان 90% نیروی کار را تشکیل می دادند.

1790:

اراضی دارای جمعیت در ایالات متحده در جهت غرب گسترش می یافت.

1790-1830:

مهاجرت پراکنده به ایالات متحده بیشتر از جزایر بریتانیا

1796:

فرمان اراضی عمومی در 1706 اجازه داد تا اراضی فدرال به مردم و در قطعات 640 آکری و قیمت 2 دلار برای هر آکر و بطور نسیه و اعتباری فروخته شوند.

1800:

کل جمعیت   5308483 نفر

1803:

خریداری لوئیزیانا

1810:

کل جمعیت    7239881 نفر

1819:

فلوریدا و دیگر اراضی عهدنامه پیمان تجاری با اسپانیا را کسب کردند.

1820:

کل جمعیت    9638453 نفر

1820:

قانون زمین 1820 اجازه داد که خریداران،اراضی عمومی را در قطعات 80 آکری و به قیمت حداقل 25/1 دلار برای هر آکر و بطور اعتباری خریداری کنند.

1830:

کل جمعیت   12866020 نفر

1830:

رود می سی سی پی حدود مرزی تقریبی را شکل می داد.

37-1830:

توسعه عظیم احتکار زمین

1839:

مبارزه علیه اجاره دادن زمین در نیویورک

اعتراض علیه ادامه وصول عوارض تیول داری

1840:

کل جمعیت   17069453 نفر

جمعیت مزرعه    9012000 (تخمینی)

کشاورزان 69 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

1841:

قانون حق اولویت خرید زمین توسط بهره بردار آن

55-1845:

نایابی سیب زمینی در ایرلند و انقلاب 1848 در آلمان سبب افزایش مهاجرت به امریکا شد.

53-1845:

تگزاس،اورگون(از طریق واگذاری مکزیکی ها) و با خریدن Gadsden به اتحاد اضافه شدند.

1849:

تب طلا

1850:

کل جمعیت    23191786 نفر

جمعیت مزرعه   11680000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 64 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع    1449000

مساحت متوسط مزارع     203 آکر

دهه 1850:

کشت و زرع با موفقیت بر روی اراضی قبلا چمنزار انجام گرفت.

1850:

با تب طلا در کالیفرنیا،خط مرزی در جلگه های هموار و صخره دار عقب نشست و به سمت ساحل اقیانوس آرام حرکت کرد.

62-1850:

قانون فارغ التحصیلی باعث کاهش اراضی فروخته شده عمومی شد.

75-1859:

خط مرزی معادن به شرق کالیفرنیا تا غرب مزارع غیرساکن  و خط مرزی گله داران حرکت کرد.

1860:

کل جمعیت   31443321 نفر

جمعیت مزرعه  15141000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 58 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   2044000

مساحت متوسط مزارع   199 آکر

1862:

قانون مزرعه رعیتی،160 آکر زمین را به مهاجرین تازه ای که 5 سال روی زمین کار کرده بودند،اهدا کرد.

70-1865:

سیستم سهم بری در جنوب جانشین سیستم قدیمی کشت و زرع بردگی شد.

90-1865:

هجوم مهاجرین اسکاندیناوی

77-1866:

پیشرفت شتابان گله داری،

سکنی گزینی شتابان در دشت های وسیع بوسیله گاوداران،

نزاع های بین کشاورزان برای محدوده اراضی

1870:

کل جمعیت   38558371 نفر

جمعیت مزرعه   18373000(تخمینی)

کشاورزان 53 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   2660000

مساحت متوسط مزارع  153 آکر

1880:

کل جمعیت    50155783 نفر

جمعیت مزرعه    22981000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 49 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   4009000

مساحت متوسط مزارع    134 آکر

دهه 1880:

سکنی گزینی وسیع کشاورزان در دشتهای وسیع شروع شد.

1880:

در اغلب اراضی مرطوب کشاورزان مقیم شده اند.

1914-1880:

بیشتر مهاجرین از جنوب شرقی اروپا بودند.

97-1887:

خشکسالی باعث کاهش سکونت در دشتهای وسیع شد.

1890:

کل جمعیت   62941714 نفر

جمعیت مزرعه   29414000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 43 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   4565000

مساحت متوسط مزارع   136 آکر

دهه 1890:

ترقی در تولید اراضی و بواسطه عملیات خاک ورزی و افزایش مهاجران ،باعث شد که تولید محصولات رشد عظیمی داشته باشد.

1890:

سرشماری نشان داد که عصر سکن گزینی به اتمام رسیده است.

1900:

کل جمعیت    75994266 نفر

جمعیت مزرعه    29414000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 38 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   5740000

مساحت متوسط مزارع    147 آکر

20-1900:

ادامه سکن گزینی در اراضی وسیع

1902:

قانون احیا اراضی

07-1905:

سیاست حفظ جنگلهای دارای چوب الواری در مقیاس وسیعی دایر شد.

1910:

کل جمعیت   91972266 نفر

جمعیت مزرعه    32077000 نفر(تخمینی)

کشاورزان 31 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد  مزارع   6366000

مساحت متوسط مزارع    138 آکر

20-1909:

کشت و کار در اراضی خشک در سطح وسیعی گسترش یافت.

17-1911:

مهاجرت کارگران کشاورزی از مکزیک

1916:

قانون افزایش ذخیره مزارع

1920:

کل جمعیت    105710620 نفر

جمعیت مزرعه    31614269 نفر

کشاورزان 27 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع   6454000

مساحت متوسط مزارع   148 آکر

1924:

قانون مهاجرت منجر به کاهش مهاجرت جدید شد.

1930:

کل جمعیت    122775046

جمعیت مزرعه  30455350 نفر

کشاورزان 21 درصد نیروی کار را تشکیل می دادند.

تعداد مزارع 6295000

مساحت متوسط مزرعه   157 آکر

/ 0 نظر / 6 بازدید