مهارت های تصمیم گیری به چه معناست؟

مهارت های تصمیم گیری به چه معناست؟

مهارت های تصمیم گیری یک مولفه کلیدی از مهارت های مدیریت زمان است.تصمیم گیری می تواند سخت باشد.اغلب هر تصمیمی مواجه با ناسازگاریها و نارضایتی هایی است.بخش سخت و مشکل تصمیم گیری آن است که راه حلی را برگزینیم که خروجی مثبت آن، بیشتر از ضررهای احتمالی اش باشد.در غالب اوقات خودداری از تصمیم گیری،ساده تر به نظر می رسد.

/ 0 نظر / 40 بازدید