ترک های گسل مانند در مسیر شاهوار

روز جمعه ١۴/٣/٨٩ همراه گروه کوه کهکشان از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و از مسیر نکارمن به شاهوار صعود کردیم.در مسیر برگشت ترک هایی در بخشی از مسیر مشاهده کردم که در یک مسیر همسو قرار داشتند. عکس آنها را  در اینجا قرار می دهم. من اطلاعاتی از گسل و زمین شناسی ندارم.امیدوارم برای افراد متخصص ،مفید باشد.

gpnal637m7lo5qlwhc1i.jpg  rj6f871k1e6c86ru9ldn.jpg

/ 0 نظر / 22 بازدید