تاریخ مختصر کمباین

١٨٣۶:اولین کمباین قابل استفاده در امریکا ساخته شد.

دهه ١٨٨٠:اولین دستگاه های برداشت بوسیله یک گروه قاطر که شامل ۴٠ قاطر بودند،کشیده می شدند.

١٩١٢:موتورهای بنزینی بتدریج جایگزین موتورهای بخار و اسب و قاطر شدند.

١٩٣٨:کمباین خودکششی توسعه یافت.

/ 0 نظر / 10 بازدید