نان در شعر و ادب فارسی(1)

این سخن از شیخ ابوالحسن خرقانی بسیار معروف است و زینت بخش مقبره وی در قلعه نو خرقان شاهرود است:

"هرکس که از این در درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید.چه آنکس که نزد باریتعالی به جان ارزد،نزد بوالحسن به نان ارزد."

این شعر هم از مهدی اخوان ثالث است که مشابهتهایی با جمله شیخ بوالحسن دارد:

بدانند،یزدان که او جان دهد           همو نان نه با شرط ایمان دهد

همه خلق روزی خوران حق اند       به جان و به نان میهمان حق اند

و این شعر که از شیخ ابوسعید ابوالخیر است:

خواهی ز پل صراط آسان گذری        نان ده به جهانیان که نان از همه به

/ 0 نظر / 12 بازدید