سردخانه های موجود در شاهرود

آمار سردخانه های شهرستان شاهرود

 

 عنوان

 ظرفیت

 آدرس

سردخانه توحید

6400 تن

جاده دیزج

سردخانه بداغی

300 تن

جاده دیزج

سردخانه رضا سلما نی

800 تن

کمربندی شاهرود

سردخانه حسین فرومدی

1200 تن

جاده دیزج رویان

سردخانه روانی

1000 تن

جاده دیزج رویان

سردخانه عزیزجعفری یدا..احمدی

1000 تن

شهرک رجائی

علی بداغی

800 تن

روبروی میدان بار

قرائتی

100تن

دیزج منبع آب

حاج قدم

100 تن

ورودی دیزج (غیر فعال)

سردخانه بزرگ شاهرود

5000 تن

بسطام

سردخانه سید جعفری

2000تن

بزرگراه بسطام

/ 0 نظر / 7 بازدید