پرورش کارکنان و وظیفه مدیریت

 

کلید پرورش انسانها در واداشتن انان به کار های درست است.
 
 
The key to developing people is to catch them doing something right.
واداشتن انسانها به درست کار کردن اندیشه نیرومندی درمدیریت است.
واداشتن انسانها به انجام کار درست درآنان خشنودی وانگیزه کارکرد خوب می آفریند.
ولی نباید فراموش کرد که ستایش باید بی درنگ ,ویژه,نیرو بخش در ادامه راه باشد.
این اصول می توانند مایه درخشش هر مدیر در محیط  کار شود.
/ 0 نظر / 8 بازدید